2nd PUC Kannada - Chapter 17: ಧಣಿಗಳ ಬೆಳ್ಳಿಲೋಟ

This episode contains the Chapter 17 of 2nd PUC Kannada language textbook published in 2016.
Contributing volunteers: 
Harish N
Jyothika Bhat
Jyothi Venkatasubramanya
Lavanya Hebbalmath
Sahana Venugopal
Seema Bharadwaj
Shimoga Rakesh
Sindhu Karanth
Somashekar Achar KG
Uma HN
Yogesh Siddananjaiah