2nd PUC Kannada - Chapter 16: ಕನ್ನಡವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಕೆಲಸ

This episode contains the Chapter 16 of 2nd PUC Kannada language textbook published in 2016.
Contributing volunteers: 
Chandrika Krishnamurthy
Harish N
Jyothi Venkatasubramanya
Lavanya Hebbalmath
Mithun B N
Sahana Venugopal
Shimoga Rakesh
Sindhu Karanth
Somashekar Achar KG
Sulakshana Vasanth