2nd PUC Kannada - Chapter 15: ಆಯ್ಕೆಯಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ

This episode contains the Chapter 15 of 2nd PUC Kannada language textbook published in 2016.
Contributing volunteers: Anupama Kaushik
Harish N
Jyothi Venkatasubramanya
Lavanya Hebbalmath
Sahana Venugopal
Shimoga Rakesh
Sindhu Karanth
Somashekar Achar KG
Suprabha Ballal