2nd PUC Kannada - Chapter 11: ಹತ್ತಿ ಚಿತ್ತ ಮತ್ತು

This episode contains the Chapter11 of 2nd PUC Kannada language textbook published in 2016.
Contributing volunteers: 
Anagha R Palandye
Harish N
Jyothi Venkatasubramanya
Lavanya Hebbalmath
Sahana Venugopal
Shimoga Rakesh
Sindhu Karanth
Somashekar Achar KG
Sulakshana Vasanth