2nd PUC Sociology - Chapter 07: ಸಾಮಾಜಿಕ ಚಳುವಳಿ

This episode contains the Chapter 7 of 2nd PUC Sociology textbook published in 2015. Contributors: Chandrika Krishnamurthy Harish N Lavanya Hebbalmath Madhuri Umesh Natraj Bhat Sahana Venugopal Seema Bharadwaj Shimoga Rakesh Sindhu Karanth Somashekhar Achar KG Supriya Raghavan Uma HN Yogesh Siddananjaiah